Policy för integritetsskydd

Sammanfattning

Denna policy för integritetsskydd handlar om de principer och den praxis som gäller för insamling och behandling av uppgifter på webbplatsen petrisarvamaa.eu. Webbplatsen ägs av Petri Sarvamaa och sköts av Petri Sarvamaas byrå. Vi har förbundit oss att skydda integriteten hos dem som använder vår webbplats och vi bedriver vår verksamhet i enlighet med lagen om uppgiftsskydd och andra lagar, samt goda policyer för integritetsskydd. De personuppgifter vi samlar in använder vi exempelvis för utskick av nyhetsbrev och hantering av kontakter.

Vi samlar in uppgifterna från själva de personer som använder webbplatsen. Insamlingen sker automatiskt, via webbplatsens tekniska uppläggning, samt med hjälp av analystjänster som tillhandahålls av tredje part.

Elektronisk direktmarknadsföring – Om du prenumererat på vårt nyhetsbrev kan vi, med ditt samtycke, skicka e-post till dig. Du kan när som helst avbeställa nyhetsbrevet genom länken för avbeställning i samband med nyhetsbreven, eller också genom att skicka meddelande till adressen petri.sarvamaa (at) europarl.europa.eu.

Kakor och annan uppföljningsteknik – Vår webbplats använder kakor för uppföljning och analys av användningen. Där kan dessutom ingå kakor från tredje part och så kallade sociala plugins.

Utlämnande av uppgifter till tredje part – De personuppgifter vi samlat in utlämnas till våra samarbetspartner endast för motiverade ändamål av det slag som närmare preciseras i punkt 4.

Du har rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som behandlas på webbplatsen petrisarvamaa.eu och hur behandlingen sker – Du kan granska de uppgifter om dig själv som finns i personregistret på webbplatsen petrisarvamaa.eu, varvid nedanstående förhållningsregler ska följas. Vi lagrar inte dina uppgifter längre än vad som är nödvändigt för att de ska kunna användas för de ändamål som anges i policyn för integritetsskydd.

1. Allmänt

Här, i policyn för integritetsskydd, förklaras vilka personuppgifter och andra uppgifter vi samlar in och hur vi behandlar dessa uppgifter.

Webbplatsen petrisarvamaa.eu har förbundit sig att skydda integriteten hos dem som använder vår webbplats, och att bedriva sin verksamhet i enlighet med lagen om uppgiftsskydd och andra lagar, samt goda policyer för integritetsskydd.

Personuppgifter avser uppgifter med vilkas hjälp det kan gå att identifiera en enskild person. Förutom personuppgifterna insamlar vi också icke-personuppgifter. Med detta avses uppgifter som gäller användningen av tjänsterna och inte möjliggör identifiering av enskilda personer.

2. Användningsändamål för de uppgifter vi samlar in

På webbplatsen petrisarvamaa.eu kan personuppgifter behandlas för följande ändamål:

 • Beställning av tjänster (nyhetsbrev).
 • Hantering av kontakter.
 • Säkerställande av användbarhet och funktionalitet.
 • Planering och utveckling av tjänster.

3. Vad för slags uppgifter vi samlar in och från vilka källor

Personuppgifter samlas in både från användarna själva och från andra källor. Insamlingen sker via olika kanaler (internet, e-post etc.) och uppgifter samlas in både från användarna själva och från våra samarbetspartner. Insamlingen kan också ske automatiskt, via tjänstens tekniska uppläggning.

Vi samlar in följande slag av uppgifter om användarna, från olika källor:

Uppgifter som lämnats av användarna själva

Vi samlar in uppgifter som användarna lämnar, till exempel när de beställer våra tjänster (nyhetsbrev) eller anmäler sina kontaktuppgifter med hjälp av kontaktblanketten.

Bland dessa uppgifter märks följande:

 • Namn.
 • E-post.
 • Material från användaren (fotografier, åsiktskommentarer och andra inlägg).
 • Kommentarer i sociala medier.

Användning av uppgifter som insamlats på teknisk väg

Vi samlar in på teknisk väg uppgifter om användningen av tjänsterna och om apparaternas tekniska egenskaper på nedan preciserade sätt. Insamlingen sker automatiskt.

Bland dessa uppgifter märks följande:

 • IP-adress (och land).
 • Funktioner och tidpunkterna för dem i samband med tjänsterna (vilka sidor och innehåll man gått in på, jämte tidpunkterna för detta).
 • De unika identifikationsnummer som används av apparaterna.
 • Uppgifter om den apparat som använts, typ av operativsystem samt programvaruversioner.
 • Webbläsartyp och språkinställningar.
 • Uppgifter om från vilken webbplats man gått in på tjänsterna, och till vilken webbplats man gått in från dem, samt om server och domännamn.

Uppgifter från tredje part

I samband med våra tjänster använder vi analysredskap och mätsystem som erbjuds av tredje part, också för insamling av icke-personuppgifter och användning av dem. Ett exempel på dem är Google Analytics.

Dessutom kan vi använda uppgifter vi köpt eller fått från tredje part. Då förutsätter vi att den tredje parten försäkrat sig om att det är tillåtet att samla in dessa uppgifter och dela med sig av dem.

Marknadsföringsregistret

I marknadsföringsregistret kan vi spara uppgifter om användarens namn och om vilket språk som använts vid kontakterna med användaren, samt om rekommendationer och förbud i samband med marknadsföringen, jämte uppgifter för kontakttagande. Uppgifterna i marknadsföringsregistret lagras på obestämd tid. Användningen av uppgifterna för direktmarknadsföring kan förbjudas, på det sätt som beskrivs i punkt 9.

4. Utlämnande av uppgifter till tredje parter

Personuppgifter kan utlämnas för motiverade användningsändamål. Då personuppgifter utlämnas följs alltid relevanta krav i lagstiftningen om personuppgifter.

Uppgifterna kan utlämnas till parter som deltagit i förverkligandet av tjänster, såsom leverantörer av e-posttjänster samt enheter som erbjuder dataanalystjänster och uppgifter om företag. Uppgifter som insamlats kan också utlämnas till enheter som arbetar med uppgiftsanalys.

Vi kan också lämna ut uppgifter om användaren för att uppfylla krav från behöriga myndigheter eller andra instanser i enlighet med relevant lagstiftning, eller för att övervaka att villkoren för användning av tjänsterna uppfylls samt för att garantera tjänsternas säkerhet.

5. Kakor och annan uppföljningsteknik

Vi använder kakor, pixeltaggar, initieringssekvenser och andra identifikatorer och teknik för att identifiera dataterminalen samt för uppföljning och analys av hur tjänsterna används, för förbättring av tjänsternas kvalitet, vidareutveckling av tjänsterna samt målinriktning av reklam och annan marknadsföring.

En kaka är liten textfil som webbläsaren sparar på användarens dataterminal. Kakorna brukar innehålla en anonym individuell identifikator, med vars hjälp det går att känna igen vilka webbläsare som använder tjänsterna. Uppgifter som samlats in med hjälp av kakor kan utlämnas till tredje part i enlighet med vederbörandes policy för integritetsskydd.

Tjänsten kan också innehålla kakor från tredje parter, såsom mätnings- och uppföljningstjänster och reklamnätverk. Tredje parter kan installera kakor på din dataterminal i samband med användningen.

Tredje parter

I samband med våra tjänster använder vi både egna tekniska redskap och sådana erbjuds av tredje part, också för insamling av icke-personuppgifter och användning av dem. Kakor används också av mätnings- och analystjänster såsom Google Analytics. Webbplatsen petrisarvamaa.eu och dess samarbetsparter kan samla in uppgifter om marknadsföringens effektivitet, såsom antalet gånger innehåll visats och uppgifter om öppnandet av e-post.

På tjänster från tredje parter tillämpas deras egna policyer för integritetsskydd och deras egna användningsvillkor, och webbplatsen petrisarvamaa.eu ansvarar inte för hur dessa aktörer samlar in eller behandlar uppgifter, inte heller när det gäller kakor, annan uppföljningsteknik och länkar. Vi rekommenderar att man tar del av ifrågavarande tredje parters policyer för integritetsskydd och användningsvillkor. Uppgifter som insamlats av tredje parts tjänster kan av webbplatsen petrisarvamaa.eu användas för analys och kategorisering av dem som använder webbplatsens tjänster, samt för att inrikta och avgränsa den marknadsföring webbplatsens tjänster är förenad med.

Att tömma och hindra kakor

6. Personuppgiftsbiträden

Webbplatsen petrisarvamaa.eu behandlar personuppgifter i enlighet med relevant dataskyddslagstiftning. Uppgifterna får behandlas endast av personer som särskilt förordnats för ändamålet, i enlighet med förhållningsregler från Petri Sarvamaas byrå.

För behandlingen av uppgifterna kan vi anlita utomstående tjänsteleverantörer och använda olika tekniska användargränssnitt för att komma åt de uppgifter som lagrats. Användarens personuppgifter kan delas med sådana tjänsteleverantörer i den utsträckning det är nödvändigt för upprätthållandet, utvecklingen och tillhandahållandet av tjänsterna. Vi är omsorgsfulla vid valet av tjänsteleverantörer och vi förvissar oss via avtal om att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning om uppgiftsskydd.

7. Överföring av uppgifter till tredjeländer

Huvudregeln är att vi inte överför personuppgifter till länder utanför EU eller EES. Om personuppgifter överförs till länder utanför EU eller EES ser vi till att skyddet av dem är tillräckligt, bland annat genom att ingå avtal om att personuppgifter ska vara konfidentiella och om hur behandlingen ska gå till, till exempel genom att i avtalen använda modellklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen och i övrigt förvissa oss om att personuppgifter behandlas i enlighet med denna policy för integritetsskydd.

8. Skydd av registren

Våra register skyddas som sig bör, med hjälp av tekniska och organisatoriska åtgärder. Vi säkerställer också feltoleransen i våra system, jämte möjligheten att återlämna uppgifterna.

Vid registerföringen används vederbörligen skyddade servrar och tjänster. Hit hör bland annat åtkomsthantering, åtkomstkontroll, brandväggar och lösenordsskydd, så att bara de ansvariga för webbplatsen petrisarvamaa.eu och tjänsteleverantörer som står i avtalsförhållande med webbplatsen kan komma åt de uppgifter som finns lagrade där.

Vi anmäler eventuella säkerhetsöverträdelser direkt för myndigheterna eller för användaren, i enlighet med gällande lagstiftning.

9. Användarens rättigheter

Granskning av uppgifter. Användaren har rätt att granska uppgifter om sig själv på webbplatsen petrisarvamaa.eu.

Rättelse och radering. Användaren har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter om sig själv, komplettering av dem eller radering av dem från registret, om uppgiften, ur synvinkel av ändamålet med behandlingen av personuppgifter, är felaktig, onödig, bristfällig eller föråldrad.

En användare som vill ha ändring av personuppgift om sig själv eller radering av sina personuppgifter från registret i webbplatsen petrisarvamaa.eu ska för detta ändamål hänvända sig per e-post till adressen petri.sarvamaa (at) europarl.europa.eu.

Förbud mot direktmarknadsföring. Användaren har rätt att vägra ta emot e-postmeddelanden med direktmarknadsföring, genom att följa de instruktioner om avförande från sändlistan vilka ingår i dessa meddelanden, eller genom särskild anmälan om detta till webbplatsen petrisarvamaa.eu.

Återkallande av samtycke. Om behandlingen av personuppgifter grundar sig på särskilt samtycke som användaren gett till webbplatsen petrisarvamaa.eu har användaren rätt att återkalla sitt samtycke till att personuppgifter om användaren behandlas.

En användare som vill utöva ovannämnda rätt kan när som helst ta kontakt med webbplatsen petrisarvamaa.eu, via de kontaktuppgifter som anges i punkt 12.

10. Lagring av uppgifter

Webbplatsen petrisarvamaa.eu följer alltid relevant lagstiftning vid lagringen av sina uppgifter och uppgifterna lagras endast så länge det behövs för att de ändamål som beskrivits i denna policy för integritetsskydd ska kunna uppnås.

Om en användare inte längre beställer tjänster raderas i huvudsak användarens personuppgifter, eller också överförs de till det permanenta marknadsföringsregistret, eller avidentifieras de.

11. Ändringar av policyn för integritetsskydd

Vi utvecklar våra tjänster och kan ibland också ändra denna policy för integritetsskydd. Ändringar kan också föranledas av att lagstiftningen om uppgiftsskydd ändrats. Vi uppmanar till regelbunden kontroll, för att ändringar av policyn för integritetsskydd ska kunna upptäckas.

12. Registerförare

Som registerförare fungerar den ansvarige för webbplatsen petrisarvamaa.eu och en användare kan när som helst ta kontakt, via följande kontaktuppgifter:

petri.sarvamaa (at) europarl.europa.eu

tfn. +32 2 28 38647

petrisarvamaa.eu
Europaparlamentet
Rue Wiertz, ASP 11 E 215
1047 Bryssel
Belgien

www.petrisarvamaa.eu